Login: Hasło:
Organizator konkursu
Partnerzy
obrazek obrazek obrazek
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Miss BumBum Polska

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1.    Organizatorem konkursu Miss BumBum Polska jest G&T Promotion Spółka Z O.O. z siedzibą w Szczecinie, wpisana do KRS pod numerem  0000663435,  NIP:  8513203853, REGON:  366562310, zwana w  dalszej części regulaminu „Organizatorem”
 2.    Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Miss BumBum Polska”.
 3.    Organizator posiada pełne prawa do nazwy „Miss BumBum” i jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizowania konkursu pod tą nazwą oraz wykorzystywania nazwy lub udostępnia jej innym podmiotom.
 4.    Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody Organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 5.    Laureatki konkursu finałowego muszą posiadać obywatelstwo polskie pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora na przygotowania laureatki do konkursu.
 6.    Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.


II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU


 1.    Konkurs Miss BumBum Polska ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na castingi zapraszane są te kandydatki, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatorów www.missbumbum.pl.
 2.    W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły: Miss BumBum Polska, Vice Miss BumBum Polska, I Vice Miss BumBum Polska, II Vice Miss BumBum Polska.
 3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.


III PRZEBIEG KONKURSU


 1.    Kwalifikacje do konkursu:

Kwalifikacje do konkursu przeprowadzają Organizatorzy za pośrednictwem castingu.
Na casting zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Organizatorów
Organizatorzy dopuszczają możliwość organizacji dodatkowych castingów.
O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale Konkursu Miss BumBum Polska decydują Organizatorzy.

 2.    Okres przygotowawczy:

Kandydatka zakwalifikowana do Finału Konkursu Miss BumBum Polska zobowiązana jest podpisać i przestrzegać Regulaminu konkursowego.
Z momentem podpisania Regulaminu, Kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi Konkursu Miss BumBum Polska
Nieobecność podczas działań poprzedzających finał Konkursu podejmowanych przez Organizatorów tj. sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacją z konkursu oraz konsekwencjami finansowymi.
W okresie poprzedzającym finał Konkursu Kandydatka jest zobowiązana do zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatorów.


IV FINAŁ 1.    Finał konkursu Miss BumBum Polska odbędzie się nie później niż do końca sierpnia właściwego roku.
 2.    Finał konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatorów: próby choreograficzne, sesje fotograficzne i wydarzenia promocyjne.
 3.    Jury powołane przez Organizatorów wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny.


V JURY 1.    Wyboru kandydatek kwalifikacji castingowych dokonuje Jury Castingow.
 2.    Wyboru kandydatek kwalifikacji castingowych dokonuje Jury Konkursowe.
 3.    Skład Jury Castingowego i Jury Konkursowego ustalają Organizatorzy.
 4.    W sprawach spornych   decydującym jest głos   Przewodniczącego Jury.
 5.    Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.
 6.    W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.


VI WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU


 1.    Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss BumBum Polska musi spełniać następujące warunki:
-posiadać obywatelstwo polskie
-osiągnąć pełnoletność najpóźniej z końcem właściwego roku
 1.    Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ustalonego przez Organizatorów oraz przestrzegania umowy zawartej z Organizatorami.
 2.    Laureatki Miss BumBum Polska nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności o podobnym charakterze pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.


VII POSTANOWIENIA DODATKOWE


 1.    Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do przestrzegania wszystkich punktów umowy zawartej z Organizatorem do czasu jej wygaśnięcia.
 2.    Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Organizatora lub podmiot współpracujący z Organizatorem chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 3.    Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do udziału w sesjach, wywiadach i innych formach promocji konkursu i partnerów konkursu na mocy umów zawartych z Organizatorem a podmiotami partnerskimi.
 4.    Kandydatka wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j.), wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji współpracy oraz w celu marketingu własnych produktów i usług.
 5.    Za wizerunek finalistek i laureatek konkursu odpowiada Organizator.
 6.    Finalistki i laureatki konkursu nie mogą bez zgody Organizatora udzielać wywiadów, uczestniczyć w imprezach i promować się jako finalistki bądź też laureatki konkursu.
 7.    Finalistki i laureatki konkursu zgodnie z umową zawartą z Organizatorem nie mogą zmieniać swojego wizerunku, a w szczególności nie wolno bez uprzedniej zgody Organizatora przekłuwać ciała, z wyjątkiem uszu i robić tatuaży.

VIII NAGRODY POZAREGULAMINOWE


 1.    Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatorów z fundatorami nagród.


IX PODSUMOWANIE


 1.    Kandydatki oświadczają, że zapoznały się z treścią regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, potwierdzając to swoim podpisem.
 2.    Organizator oświadcza, że nie będzie działał na szkodę kandydatki i dopilnuje wszelkich starań przy realizacji konkursu.